Fara í efni

Heilbrigðiseftirlit

Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða starfar á vegum heilbrigðisnefndar Vestfjarða og nær umdæmi embættisins yfir Ísarfjarðarbæ, Bolungarvík, Súðavíkurhrepp, Vesturbyggð, Tálknafjarðarhrepp, Reykhólahrepp, Strandabyggð, Kaldrananeshrepp og Árneshrepp. Heilbrigðiseftirlitinu er ætlað að vinna að bættu heilbrigðiseftirliti á svæðinu, annast fræðslu fyrir almenning og efla samvinnu við önnur yfirvöld og aðila sem vinna að þessum málum. Við eftirlitið starfa tveir heilbrigðisfulltrúar í tveimur stöðugildum.

Heilbrigðiseftirliti Vestfjarða innheimtir heilbrigðiseftirlitsgjöld frá og með 1. janúar 2024.

Heilbrigðiseftirlitið starfar samkvæmt lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998. Markmið laganna er að búa landsmönnum heilnæm lífsskilyrði og vernda þau gildi sem felst í heilnæmu og ómenguðu umhverfi. Heilbrigðisnefnd ber að sjá um að framfylgt sé ákvæðum laga þessara og reglugerða settra samkvæmt þeim, samþykktum sveitarfélaga og ákvæðum í sérstökum lögum eða reglum sem nefndinni er eða kann að vera falið að annast um framkvæmd á. Gjaldtökuheimildir sveitarfélaga fyrir heilbrigðiseftirlit er að finna í 46 gr. laganna „Sveitarfélög bera ábyrgð á fjármálum og rekstri heilbrigðiseftirlits á viðkomandi svæði. Þau hafa umsjón með fjármálum þess, skiptingu kostnaðar milli sveitarfélaga og álagningu eftirlitsgjalda.“

Starfsleyfishafar skulu tilkynna heilbrigðiseftirliti ef eigendaskipti verða á leyfinu eða breytingar á rekstri. Fyrirtæki sem er með virkt starfsleyfi er á innheimtulista þar til tilkynning berst heilbrigðiseftirliti um breytingar eða að fyrirtækið sé hætt starfsemi. Allar tilkynningar skulu sendar á eftirlit@hevf.is.

Vefur Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða