Áfallaráð - Áfallaáætlun

Endurskoðað 2017-2018

Endurskoðað 2017-2018 - sjá á vefsíðu. Endurskoða næst 2022. 

 

Við Reykhólaskóla er starfandi áfallaráð. Þar sitja eftirtaldir aðilar: skólastjóri, deildarstjóri, kennarar, skólahjúkrunarfræðingar og stuðningsfulltrúar. Sóknarprestur Reykhólahrepps og skólasálfræðingur koma að málum þegar þess er óskað. Skólastjóri kallar áfallaráð saman og því skal óskum um afskipti áfallaráðs beint til skólastjóra. Áfallaráð er bundið trúnaði. Hlutverkverk áfallaráðs felst m.a. í forvörnum og forvinnu. Áfallaráð sér um að móta vinnureglur um hvernig bregðast eigi við áföllum sem skólasamfélagið ræður ekki við að leysa með hefðbundnum hætti. Vinnureglurnar eru endurskoðaðar á fyrsta vinnufundi ráðsins ár hvert. Áfallaráð kynnir áfallaáætlunina árlega fyrir starfsmönnum skólans. Áfallaráð safnar bókum, greinum og öðrum gögnum um áföll og sorgarvinnu barna og er starfsmönnum skólans til leiðbeiningar um notkun þeirra. Ef áföll verða kemur áfallaráð saman og vinnur með skólastjóra að því að skipuleggja viðbrögð skólans. Áfallaráð er kennurum og öðrum starfsmönnum skólans til ráðgjafar um viðbrögð við áföllum og kemur beint að málum þegar þess er óskað. Áfall og fyrstu viðbrögð Þau atriði sem hér eru skráð eru hugsuð sem gátlisti fyrir starfsfólk skólans um hugsanleg viðbrögð við áföllum. Taka þarf tillit til aðstæðna hverju sinni þegar viðbrögð eru ákveðin. Skólastjóri kallar áfallaráð saman að ósk starfsmanna eða þegar þurfa þykir.

Upplýsingar

a. Sá sem fyrstur fær upplýsingar um dauðsfall eða alvarlegt slys kemur þeim til skólastjóra.

b. Skólastjóri aflar staðfestra upplýsinga.

c. Áfallaráð kallað saman.

d. Skólastjóri sér um að áfallaráðsmeðlimir fái upplýsingar svo og: - Skólaliðar - Heilsugæsla - Kennarar- Sérgreinakennarar - Starfsfólk Sels - Tómstundarfulltrúi - Tónlistaskólinn

 

Áfallið (dauðsfallið/slysið) tilkynnt.

a. Áfallaráð hittist og fundar um áfallið.

b. Umsjónakennari/stjórnendur tilkynna um dauðsfallið eða slysið.

c. Umsjónakennari fundar með tengiliði áfallaráðs.

d. Athuga þarf hvort viðkomandi nemandi á nána ættingja meðal nemenda sem þurfa að fá fregnina sérstaklega.

e. Skólastjóri/ umsjónakennari hafa samband við foreldra/forráðamenn hins látna/slasaða, ef um nemenda er að ræða.

 

Dæmi um viðbrögð Langvinnir sjúkdómar/alvarleg slys

 • Umsjónarkennari greinir starfsfólki og nemendum frá því ef einhver úr þeirra hópi þarf að vera langdvölum burtu frá skóla/starfi vegna slyss eða alvarlegra veikinda.

 • Umsjónarkennari greini viðkomandi bekk og stafsliði frá alvarlegum veikindum í fjölskyldu nemanda. Haft er samráð við viðkomandi fjölskyldu og hjúkrunarfræðing skólans.

 • Umsjónarkennari hefur reglulegt samband við nemanda eða fjölskyldu hans til að fylgjast með líðan og horfum.

 • Umsjónarkennari gerir skólastjórnanda og öðrum kennurum grein fyrir stöðu mála.

 • Ef slys eða alvarlegt áfall verður í skólanum skal stjórnandi gæta þess að enginn fari heim með rangar eða misvísandi upplýsingar um neinn þátt málsins. Í því sambandi er mikilvægt að senda bréf með helstu upplýsingum heim til nemenda.

 • Sýni fjölmiðlar áhuga á málinu, er skólastjóri eini tengiliður skólans við þá. Allir aðrir skulu vísa á hann varðandi upplýsingar.

 

Andlát nemanda á skólatíma

Áfallaráð kallað saman.

Þess gætt að náin skyldmenni hins látna sem eru við nám eða störf innan skólans hafi fengið fréttina áður en öðrum er tilkynnt um andlátið.

Starfsfólki skólans tilkynnt um andlátið í næstu frímínútum og réttar upplýsingar gefnar um tildrög.

Umsjónarkennari tilkynni andlátið í sínum bekk. Treysti kennari sér ekki til að greina frá atburðinum hefur hann einhvern með sér, s.s. prest eða fulltrúa úr áfallaráði en er sjálfur til staðar. Þess er gætt að gefa réttar upplýsingar um tildrög og bréfi skólastjóra til forráðamanna er dreift.

Gott er ef aðrir fullorðnir sem þekkja börnin geta verið til staðar, sérstaklega ef um ung börn er að ræða. Ef eitthvert barn fer út úr stofunni þarf einhver fullorðinn að fylgjast með því. Fylgjast með börnunum í frímínútum. Gefið börnunum góðan tíma fyrir viðbrögð og spurningar. Sýnið eigin sorg, en missið ekki sjálfsstjórn.

Í kjölfar tilkynningar er kveikt á kerti og lesin ritningarorð eða farið með bæn. Framkvæmd taki mið af aðstæðum svo sem tildrög andláts, aldri nemenda o.s.frv. Í framhaldi af því er hægt að teikna mynd, skrifa ljóð eða sögur, syngja, fara í leiki, lesa reynslusögur og segja frá eigin upplifun og lesa sögur og ljóð sem tengjast sorgarvinnu.

Flaggað skal í hálfa stöng en reynt að halda uppi eins eðlilegu skólastarfi og unnt er.

Skólastjórnendur sendi strax samúðarkveðjur eða blóm til fjölskyldu hins látna.

 

Andlát starfsmanns á skólatíma

Áfallaráð kallað saman.

Þess gætt að náin skyldmenni hins látna sem eru við nám eða störf innan skólans hafi fengið fréttina áður en öðrum er tilkynnt um andlátið.

Starfsfólki skólans tilkynnt um andlátið í næstu frímínútum og réttar upplýsingar gefnar um tildrög.

Umsjónarkennari tilkynni andlátið í sínum bekk. Treysti kennari sér ekki til að greina frá atburðinum hefur hann einhvern með sér, s.s. prest eða fulltrúa úr áfallaráði en er sjálfur til staðar. Þess er gætt að gefa réttar upplýsingar um tildrög og bréfi skólastjóra til forráðamanna er dreift.

Ef starfsmaður er nátengdur nemendum er gott ef aðrir fullorðnir sem þekkja börnin geti verið til staðar, sérstaklega ef um ung börn er að ræða. Ef eitthvert barn fer út úr stofunni þarf einhver fullorðinn að fylgjast með því. Fylgjast með börnunum í frímínútum. Gefið börnunum góðan tíma fyrir viðbrögð og spurningar. Sýnið eigin sorg, en missið ekki sjálfsstjórn.

Ef starfsmaður er nátengdur nemendum er kveikt á kerti og lesin ritningarorð eða farið með bæn. Framkvæmd taki mið af aðstæðum svo sem tildrög andláts, aldri nemenda o.s.frv.

Flaggað skal í hálfa stöng en reynt að halda uppi eins eðlilegu skólastarfi og unnt er.

Skólastjórnendur sendi strax samúðarkveðjur eða blóm til fjölskyldu hins látna.

 

Andlát í skólanum

 • Eigi andlát sér stað í skólanum, þarf að kalla til lögreglu og prest sem sjá um að aðstandendur fái réttar upplýsingar um málið áður en fjölmiðlar fjalla um það.

 • Sýni fjölmiðlar málinu áhuga, er skólastjóri eini tengiliður skólans við þá. Allir aðrir skulu vísa á hann varðandi upplýsingar.

 • Að öðru leyti skal fylgja leiðbeiningum í köflunum þar sem fjallað er um andlát starfsmanna og nemenda. Andlát aðstandenda nemenda

 • Látist foreldri eða annar náinn aðstandandi nemenda, skal starfsliði greint frá því og viðkomandi bekkjardeild tilkynnt það sérstaklega að nemanda fjarstöddum.

 • Hafa skal samráð við viðkomandi fjölskyldu um viðbrögð og athuga hvort þörf er á aðstoð fagaðila innan skólans. Útför nemanda/ starfsmanns

 • Skólastjórnandi ásamt umsjónarkennara og fulltrúa úr áfallaráði fari í útförina sem fulltrúar skólans.

 • Nemendur geta fengið aðstoð við að skrifa minningargrein ef þeir óska þess. Einnig kemur til greina að þeir sendi samúðarkveðju og/eða gjöf til aðstandenda.

 • Nemendur kunna að vilja fara til jarðarfararinnar. Í slíkum tilvikum er rétt að fá prest til þess að fræða nemendur um útförina og búa þá undir stundina. Einnig er mögulegt að prestur eigi sérstaka helgistund með nemendum við kistu í kirkju. Æskilegt er að foreldrar fari með börnunum.

 • Áframhaldandi stuðningur eftir áfallið

 • Kennarar, einkum umsjónarkennarar, búa sig undir að nemendur vilji ræða um dauðann, vinna verkefni um dauðann eða á annan hátt fá útrás eftir áfallið. Í þeirri vinnu er áfallaráð bakhjarl en kemur inn í bekki eftir þörfum.

 • Starfsmenn sem styðja við bakið á nemendum í sorg gæti að eigin líðan. Að vera sterkur, rólegur og yfirvegaður í þessari aðstöðu er mikið álag. Gott er að tala við einhvern í skólanum á hverjum degi þegar skóladeginum lýkur um það hvernig dagurinn hafi verið. Ákveðið fyrirfram hvenær þessi samtöl eiga að fara fram, þau eiga ekki að fara fram yfir kaffibolla í skyndi eða í frímínútum.

 • Áfallaráð gætir að því að starfsmenn fái stuðning og hjálp frá áfallaráði, öðrum starfsmönnum skólans eða utanaðkomandi aðstoð.

 • Þeir einstaklingar og hópar, sem áfallaráð hefur mest áhrif á, þurfa að eiga aðgang að stuðningsaðilum innan skólans sem vinna með áfallið og meta í hverju tilviki hvað á best við. Mikilvægast er að starfsmenn skólans séu eðlilegir og hlýlegir en varist tilgerð. Tillitssemi og virðing felst m.a. í því að staldra ekki of lengi við áföllin heldur halda áfram lífsgöngunni.

Alvarleg slys á börnum á skólatíma

1. Hringja í 112. Gefa upp staðsetningu og eðli vanda.

2. Kanna áverka og veita fyrstu skyndihjálp með leiðbeiningum frá Neyðarlínunni, 112.

3. Fjarlægja önnur börn af slysstaðnum.

4. Hafa samband við foreldra og greina þeim frá atburðinum á hlutlausan og nærgætinn hátt. Leitast skal við að svara spurningum á eins nákvæman hátt og kostur er.

5. Ef um lífshættulega áverka eða meðvitundarleysi er að ræða skal óska eftir aðstoð starfsmanna á slysadeild um að láta foreldra viðkomandi barns vita af slysinu.

6. Starfsmaður fylgir barni á slysadeild með sjúkrabíl og er hjá barninu þangað til foreldrar eru komnir á staðinn.

7. Reynt starfsfólk verður eftir á starfsstað til að sinna öðrum börnum í starfinu.

8. Ef um lífshættulega áverka eða meðvitundarleysi er að ræða:

9. Kalla til áfallaráð

10. Áfallaráð/skólastjóri hefur samband við foreldra þeirra barna sem voru á staðnum ef með þarf.

11. Ekkert barn fari af starfsstaðnum nema búið sé að hafa samband við foreldra. Æskilegt að fá ráðleggingar eða aðstoð prests, sálfræðings og/eða hjúkrunarfræðings við áfallahjálp eða sálgæslu.

12. Starfsfólki veitt áfallahjálp ef með þarf.

13. Skrifa slysaskýrslu .

14. Skrá niður allt um atburðinn og viðbrögðin til að meta það sem gert var og læra af því.

Viðbrögð við slysum á starfsmönnum

1. Ef um augljóslega lítilsháttar meiðsl er um að ræða þá skal búa um það og/eða að leyfa starfsmanninum að jafna sig á stað inni hjá hjúkrunarfræðingi eða þar sem starfsmaðurinn kýs.

2. Ef um er að ræða meiðsli sem erfitt er að meta hvort það sé lítilsháttar eða alvarleg þá láta starfsmann meta hvort þurfi að hringja á sjúkrabíl (ef hann er í ástandi til að meta það sjálfur)

3. Þegar er um að ræða bak- og/eða höfuðáverka, á alltaf að láta maka/nánasta ættingja vita.

4. Þegar um er að ræða alvarlegri slys þá er farið eftir þessari áætlun:

· Sá sem kemur að starfsmanninum metur ástand.

· Kallar á hjálp / hringja á sjúkrabíl / sjúkrakassa – skólastjóri (eða staðgengill hans) látinn vita

· Hefur skyndihjálp / er hjá starfsmanni þar til hjálpin berst

· Tilkynnir maka/nánasta fjölskyldumeðlimi

· Skólastjórnandi tilkynnir nemendunum í bekknum ( ef um umsjónarkennara er að ræða)

5. Tilkynning til maka/nánasta fjölskyldumeðlim: Lífshættulegt ástand slysadeild tilkynnir. Minni slys hringt í maka/nánasta fjölskyldumeðlim

6. Hvað er sagt við maka/nánasta fjölskyldumeðlim: Kynna sig – hvað kom fyrir – er á leið á sjúkrabíl – hver(ef einhver er) er með starfsmanninum

7. Atvikið er skráð (skráning á slysum hjá skólastjóra/deildarstjóra) og tilkynnt til Vinnueftirlitsins.


 


 

Á döfinni

« Mars »
S M Þ M F F L
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Næstu atburðir
Skoða alla atburði
Vefumsjón